Oferta

9

Obsługa inwestycji

 • tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i innych;
 • inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu;
 • pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń;
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych;
 • pomiary kontrolne pionowości oraz osiowości urządzeń;
 • zakładanie osnów
9

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

 • mapy do celów projektowych;
 • pomiary powykonawcze i uzupełniające
9

Pomiary dotyczące ewidencji gruntów

 • rozgraniczenia i podziały działek;
 • badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych;
 • wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomość;
9

Pomiary architektoniczne

 • inwentaryzacje architektoniczno – budowlane budynków;
 • pomiary inwentaryzacyjne elewacji;
 • rzuty kondygnacji, przekroje pionowe;