RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Łukasz Szufranowicz, prowadzący działalność gospodarczą GEO-AS Łukasz Szufranowicz, z siedzibą w Krakowie ul. Stadionowa 14,
31-751 Kraków, zwany „Administratorem”.
2. Celem uzyskania więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, proszę o kontakt z Administratorem pod adresem mailowym: geodeta82@o2.pl.
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji świadczenia usług geodezyjnych, a także spełnienia prawnych obowiązków związanych z wykonywaniem tych usług.
4. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora. Dane nie będą udostępniane podmiotom zagranicznym.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny dla świadczenia usług geodezyjnych. Ponadto, w celu rozliczalności będę przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych w celu realizacji usług geodezyjnych jest dobrowolne. Brak podania danych lub żądanie usunięcia danych może spowodować brak możliwości świadczenia usług geodezyjnych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Informuję o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.